czStream - Live Streaming

Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky společnosti czStream spol. s r.o.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností czStream spol. s r.o., IČ: 64608841, se sídlem Chopinova 8, 702 00, Ostrava (dále jen „czStream“), a jejími zákazníky.VYMEZENÍ POJMŮ

  • Software – software pro online živý obrazový a zvukový internetový přenos, ve výhradním vlastnictví společnosti czStream. Software se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho licenčnímu užívání.
  • Zájemce – fyzická nebo právnická osoba zájemce software czStream a licenčního klíče k software
  • Obchodní partner – subjekt, oprávněný k prodeji software společnosti czStream spol. s r.o. pod svým obchodním jménem
  • Internetové stránky czStream – internetové stránky na adrese http://www.czStream.cz.
  • Registrační účet – uživatelské prostředí, přístupné po registraci a přihlášení na internetových stránkách www.czStream.cz.
  • Licenční klíč – univerzální kombinace písmen a číslic, umožňující funkčnost software czStream.

NABÍDKA czStream


czStream je majitelem software pro internetové online-živé vysílání obrazu a zvuku.


Software je zájemci zapůjčen k užívání formou on-line stažení, po registraci na stránkách www.czStream.cz a přihlášení do registračního účtu. Ke každému registračním účtu je přidělen licenční klíč, který je nutný pro správnou funkčnost software. Využití licenčního klíče, je možno až po jeho aktivaci v registračním účtu.


Registrací uživatelského účtu na internetových stránkách www.czStream.cz, užíváním software nebo licenčního klíče, vyjadřuje zájemce souhlas s těmito VOP.


Po aktivaci licenčního klíče, czStream poskytuje zájemcei 20 minut přenosu zdarma na odzkoušení funkčnosti software.


V případě zájmu zájemce o další využívání licenčního klíče, je nutno si dle platného ceníku dokoupit kredit, kterým bude prodloužena jeho platnost na dobu, než bude tento kredit vyčerpán.


Licenční klíč je možno si také jednorázově zakoupit, nebo pronajmout na dobu určitou 12 měsíců s možností následného převodu do vlastnictví, a je možno si jej objednat písemně, e-mailem (obchod@czStream.cz, czStream@czStream.cz), nebo v e–shopu - pomocí online objednávky na internetových stránkách czStream. Platba za vybranou formu užití licenčního klíče je možná platební kartou, bezhotovostním převodem nebo využitím platební brány PayPal.


Nedílnou součástí licenčního klíče, nabytého za jednorázovou úhradu (KOUPĚ), či pronájmu s převodem do vlastnictví (PRONÁJEM) je závazek vlastníka licence, na měsíční platby za konektivitu, která zajišťuje přenos vysílání a to dle platného ceníku.


Konektivitu zajišťují servery s veřejnou IP adresou.


Konektivita představuje rezervaci serveru, který je přidělen licenčnímu klíči, jenž je právě využíván pro vysílání, a počíná běžet okamžikem spuštění nainstalovaného software, až do jeho ukončení a odpojení od serveru. V případě využití licenčního klíče formou zakoupení kreditu, se konektivita z kreditu začne odečítat 3 minuty po spuštění nainstalovaného software. V případě, že nebude software řádně ukončen, jsou servery stále rezervovány pro spuštěný software a doba připojení je stále účtována. Proto dbejte na správné ukončení software a jeho odpojení od přiděleného serveru.


V případě, že zájemce využil prodloužení platnosti licenčního klíče zakoupením kreditu, tento kredit má platnost tři měsíce od doby jeho zaplacení. Po uplynutí třech měsíců, nevyužitý kredit propadá ve prospěch czStream bez náhrady.


Nabídka společnosti czStream je vyhlašována aktuálním ceníkem na internetových stránkách www.czStream.cz


Podáním objednávky objednatel souhlasí s těmito VOP a závazně objednává předmět objednávky.


Podstatné náležitosti objednávky zahrnují:

  • 1. identifikaci licenčního klíče k software
  • 2. identifikaci objednavatele - firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon, email

Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouvu tvoří výlučně podmínky uvedené v těchto VOP.


Licenční klíč k software, může být objednán a zakoupen, také u obchodních partnerů czStream. V případě zakoupení licenčního klíče u obchodního partnera, souhlasí zájemce s těmito VOP.


Je-li kupující fyzická osoba-spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to do 14-ti dnů od úhrady kupní ceny. Za spotřebitele není pro účely těchto VOP považován zájemce, který při objednávce a uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.


Odstoupení spotřebitele od koupě licenčního klíče k software, se řídí zákony České Republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.


Zájemce je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet czStream.


V případě, že je vlastník licenčního klíče v prodlení s plněním jakýchkoliv finančních závazků vůči czStream a to déle než 7 pracovních dnů, vyhrazuje si czStream právo vlastníkovi licenčního klíče pozastavit přístup k serverům zajišťující konektivitu. Pokud tento nesplní své finanční závazky vůči czStream a to do 20ti dnů od pozastavení přístupu k serverům, jedná se o podstatné porušení VOP a czStream je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z částky rovnající se výši sjednané úhrady za prodej nebo pronájem licence a to ode dne vzniku závazku až do konce uzavřené smlouvy. Vystavení upomínky, náklady spojené s její evidencí a zaslání na adresu sídla vlastníka licence jsou předmětem poplatku 300 Kč, splatným dnem odeslání.


Strany se také dohodly, že každý den prodlení majitele licence s úhradou závazku, je účtován smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky a to od vzniku dluhu až do jeho úplného zaplacení.


V případě podstatného porušení VOP z výše uvedených důvodů není czStream povinen vracet vlastníkovi licence už uhrazené platby a finanční plnění přijatá v souvislosti s poskytnutím licenčního klíče před účinností zrušení licenčního klíče.


czStream zajišťuje k software zákaznickou podporu formou

  • telefonické podpory na telefonech +420 724 413 483 nebo +420 601 335 888 v pracovní dny minimálně od 9.00 do 16.00 hodin
  • e-mailové podpory prostřednictvím e-mailové schránky czStream@czStream.cz. Odpovědi budou zaslány e-mailem pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne.

Aktualizace software je k dispozici ke stažení v registračním účtu nebo automatickou aktualizací při jeho spuštění.


Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje telekomunikační tajemství podle Zákona o telekomunikacích. Pokud se při poskytování služby dozví poskytovatel jakékoliv informace o zájemci, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu zájemce v rámci obecně platných právních předpisů.


Zájemce může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.


Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené zájemci v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu a za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.


Zájemce je oprávněn licenční klíč, jenž má ve svém vlastnictví, trvale převést na jinou osobu - nabyvatele. Okamžikem převodu licenčního klíče přechází na nabyvatele veškerá práva a závazky vyplývající z těchto VOP.


Je-li k licenčnímu klíči, který má být převeden, vázán jakýkoliv doplněk, může být tento převeden jen včetně těchto součástí. Zároveň není možné tyto doplňky převádět samostatně.


Záměr převodu licenčního klíče sdělí zájemce czStream telefonicky, písemně nebo e-mailem. czStream poté zájemce zašle formulář s žádosti o převod licenčního klíče. V žádosti o převod musí být vyplněny identifikační údaje zájemce a nabyvatele, a přesná specifikace licenčního klíče.


Podmínkou možnosti převodu je souhlas nabyvatele s realizací převodu a s VOP, a to podpisem na žádosti.


Licence Softwarového produktu je převedena okamžikem vyjádření souhlasu s převodem licence ze strany czStream. Předpokladem pro udělení souhlasu je skutečnost, že žádost splňuje veškeré požadované náležitosti.


V případě schválení Žádosti není zájemce nadále oprávněn převedený licenční klíč používat.


Licenční klíč získaný se slevou pro určitou skupinu zájemců je možné na jiného vlastníka převést pouze za předpokladu, že nabyvatel splňuje podmínky přiznání původní slevy. V opačném případě lze převod licenčního klíče realizovat pouze po doplacení rozdílu mezi cenou licenčního klíče po slevě a plnou cenou licenčního klíče platnou v době převodu.


czStream si vyhrazuje právo zamítnout žádost, pokud je neúplná nebo nesplňuje požadované náležitosti a zájemce ani na výzvu czStream její vady do 30-ti dní neodstraní.


czStream nenese odpovědnost za ušlý zisk vlastníka licenčního klíče.


czStream nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny za uhrazené využití licenčního klíče. Toto ujednání se nepoužije v případě, že zájemce je spotřebitel.


czStream je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje zájemce nezbytné pro realizaci svých obchodních závazků, resp. závazků vyplývajících z těchto VOP. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících přepravní služby. Kupující, zájemce má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění, opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Registrací na internetových stránkách czStream uděluje zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů, k zasílání informací souvisejících s činností a aktivitami czStream. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla czStream.


Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito VOP dotčena.


Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto VOP nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost VOP jako celku.


czStream je oprávněn změnit jednostranně tyto VOP. czStream je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách. Zájemce je povinen se s novelizovanými VOP seznámit. Přijímá-li zájemce nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany czStream, stávají se pro něj novelizované VOP závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy plnění přijal. Zájemce má možnost tuto změnu obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědní dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení o změně těchto obchodních podmínek, pak se má za to, že tato druhá smluvní strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.


Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.


Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 26. 1. 2015. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze VOP.czStream spol. s r.o.
Chopinova 483/8
702 00 Ostrava

IČ: 646 08 841
Spisová značka C 14014 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Česká republika

Tel.: +420 724 413 483
Mail: obchod@czstream.cz

czStream spol s r.o.| Commercial Terms| Price List